Ekoförsäljningen 2022 bättre än väntat's image' Nyheter
Ekoförsäljningen 2022 bättre än väntat

Ekomarknaden i Sverige växte med 2,5 procent 2022, enligt Ekologiska Årsrapporten som summerar utvecklingen för den ekologiska maten i Sverige. Andelen ekologiskt av den totala livsmedelsförsäljningen landade på 8,2 procent. Utvecklingen ser väldigt olika ut för de olika försäljningskanalerna. Ändrade konsumtionsvanor under pandemin och höga matpriser påverkar siffrorna allra mest. Ekologiska årsrapporten 2022 finns att ladda ned här.

Ekologiska Årsrapporten ger en samlad bild av marknaden för ekologisk mat och dryck i Sverige. Gårdsförsäljningen av ekologisk mat från bonde direkt till konsument har ökat med 5,9 procent under året. Den ekologiska försäljningen på Systembolaget har minskat i värde, men ekoandelen har ökat då de konventionella dryckernas andel minskat ännu mer. I offentliga kök, som skolor och sjukhus, ligger ekoandelen relativt stabilt, men försäljningsvärdet har ökat rejält. Samma utveckling har skett i privat restaurang. Ändrade konsumtionsvanor under pandemin förklarar en del av försäljningsutvecklingen. 

 – Trots ett krävande år ser vi att den totala ekoförsäljningen ökar något, det är positivt. Extra glädjande är att försäljningen direkt till konsument fortsätter att öka, även om det fortfarande är en mycket liten del av ekoförsäljningen, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna. 

Det stora tappet sker i dagligvaruhandeln, både i värde och i volym. Totalt såldes det under 2022 livsmedel för 309 miljarder kronor. Av detta var 19 miljarder ekologiskt, vilket ger en ekoandel på 6,1 procent (fysiska butiker och e-handel tillsammans). Den negativa försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel inom handeln ger avtryck i det svenska lantbruket. En prognos fram till 2024 visar att den ekologiskt brukade jordbruksarealen år 2024 kommer vara 44 000 hektar mindre än toppåret 2019.

– Sverige behöver försvara sin position som ett av de länder i världen med störst andel ekologisk jordbruksareal. Nyckeln ligger i samverkan genom hela kedjan, från bonde till butik och konsument. Tillsammans kan vi öka engagemanget för den ekologiska maten, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

Organisationerna bakom rapporten menar dock att ekoförsäljningen måste ses ur ett större perspektiv. Ser man på utvecklingen över tid är den svenska ekomarknaden en framgångssaga. Ekoförsäljningen ökade med 9 procent per år i genomsnitt mellan åren 2004 och 2021. Och Sverige är fortsatt ett av de länder i världen med högst ekologisk konsumtion per capita.

– Alla har varit så upptagna av matpriserna under 2022, så fördelarna med ekologisk mat har kommit i skymundan. Nu måste vi prata ännu mer om att produktionen av ekologisk mat gynnar sådant som biologisk mångfald och god djurvälfärd, ger mindre klimatpåverkan och gör att det blir mindre rester av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel i vår miljö, säger Emma Rung, vd på KRAV.

Nyckeltal ur rapporten 

  • Under 2022 var andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige 8,2 procent. 
  • Under 2022 såldes det ekologiska livsmedel för sammanlagt 33,6 miljarder. Jämfört med 2021 är det en ökning med 2,5 procent. 
  • I offentlig sektor, privata restauranger och i gårdsförsäljning ökade försäljningsvärdet under 2022. 
  • Trenden för försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk dagligvaruhandel fortsätter nedåt. Trenden förstärktes under 2022 av stigande matpriser. 
  • I dagligvaruhandeln såldes det under 2022 livsmedel för 309 miljarder kronor. Av detta var 19 miljarder ekologiskt vilket ger en ekoandel på 6,1 procent. 
  • Under 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen i Sverige med ca 18 000 hektar, vilket motsvarar 3 procent.

Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med KRAV, Ekomatcentrum och LRF, samt med Livsmedelsföretagen i referensgruppen som är knuten till rapporten.