6 av 10 livsmedelsföretag tror på en ökning för ekologiska livsmedel's image' Nyheter
6 av 10 livsmedelsföretag tror på en ökning för ekologiska livsmedel

Företag som har en stor andel ekologiska livsmedel i sitt sortiment har en mer positiv syn på försäljningsutvecklingen än företag med en mindre andel eko i sortimentet.Det visar en ny KANTAR Sifo-undersökning bland företag som har ekologiska produkter i sitt sortiment.

Sex av tio företag tror att den ekologiska försäljningen kommer att öka, varav nästan en fjärdedel tror på en stor ökning. Undersökningen visar att ju större andel ekologiska livsmedel företagen har i sitt sortiment, desto mer positivt ser de på försäljningsutvecklingen de närmaste två till fem åren. Bland de företag som har allra störst andel ekologiskt är det sju av tio som tror på ökad försäljning.

Det som också framkommer i undersökningen är att företag med stor andel ekologiskt upplever att de har bättre lönsamhet jämfört med de företag som har en liten andel ekologiskt i sitt sortiment.

– Ekologiskt och KRAV-märkt är viktigt och bidrar till många av FN:s globala hållbarhetsmål. Därför är det viktigt att eko inte reduceras till en trend. Eftersom eko redan är ett etablerat mervärdeskoncept på marknaden kommer försäljningen att fortsätta öka. Vi som företag kommer att fortsätta satsa och tillgängliggöra allt fler produkter på marknaden, säger Jonas Regnér VD på Saltå Kvarn.

De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (51%), ekologiskt (19%) samt miljövänligt och hållbart (18%). Att just lokal- och närproducerat framträder som det viktigaste mervärdet kan kopplas till konsumenternas ökade intresse för klimatfrågan och mat med en tydlig identitet. Ett förnyat fokus på svenskt lantbruk efter torkan sommaren 2018 är ytterligare en förklaring.

– Det här ska inte tolkas som ett minskat intresse för ekologiskt och KRAV – utan snarare att konsumenter i högre utsträckning efterfrågar lokalproducerad mat som är ekologiskt odlad. Genom en närmare samverkan mellan ekolantbrukare och förädlingsföretag kan ekobranschen bli mycket bättre på att produktutveckla med råvaror från det svenska ekolantbruket, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel är enligt företagen tillgången på ingredienser och råvaror, pris och lönsamhet, efterfrågan samt svåra regler. Undersökningen visar också att de intervjuade företagen anser att ökad medvetenhet, kampanjer i dagligvaruhandeln och mer marknadsföring är viktiga åtgärder för att öka utbudet av ekologiska produkter. Dessa åtgärder handlar om att synliggöra och kommunicera fördelarna med ekologisk och KRAV-märkt mat.

KANTAR Sifo-undersökningen har gjorts på uppdrag av KRAV och Organic Sweden och heter ”Ekologiska Producentbarometern”

De viktigaste insikterna:

  • Ju större andel ekologiska livsmedel relativt sin omsättning desto bättre lönsamhet och mer positiv syn på framtiden har företagen
  • Nyttan av den ekologiska certifieringen, såsom KRAV, upplevs som betydligt större bland företagen med hög andel ekologiskt i sortimentet
  • De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade av deras konsumenter de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (51%), ekologiskt (19%) samt miljövänligt och hållbart (18%)
  • De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är tillgång på ingrediens och råvara (26%), pris och lönsamhet (25%) samt efterfrågan (16%)
  • Tre av fyra företag som exporterar tror på ökad export av ekologisk mat och dryck
  • Det råder en utbredd osäkerhet kring vilka mervärden som efterfrågas på exportmarknaderna liksom kring vilka åtgärder som krävs för att öka exporten

Bakgrund:

Totalt intervjuades 193 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet över telefon. De som intervjuades var i första hand VD och marknadschef samt exportchef i de fall där företagen hade någon export. Bland urvalet finner vi företag med produktion inom mer än 15 olika kategorier. De mest framträdande kategorierna är spannmål & bröd (19%), kött & chark (18%), grönsaker (13%) samt mejeri & ost (10%). Även sett till omsättning var det en stor spridning av företag i undersökningen.

Ladda ner och läs hela rapporten:Ekologiska Producentbarometern 2020