Ekologiskt jordbruk – en viktig del i EU:s nya klimatstrategi's image' Nyheter
Ekologiskt jordbruk – en viktig del i EU:s nya klimatstrategi

I onsdags (11/12) presenterade den europeiska kommissionen det nya klimatpaketet European Green Deal. Rapporten innehåller en rad förslag på hur EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050 och skydda den biologiska mångfalden.

Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka och ligger nu på den högsta koldioxidhalten på 800 000 år, enligt klimatforskare. Att göra något för att begränsa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser har aldrig varit mer angeläget. Samtidigt står vi inför flera andra hållbarhetsutmaningar som förlusten av biologisk mångfald och föroreningen av haven, för att nämna några. IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, uppskattar att cirka en miljon arter hotas av utrotning.

EU:s nya klimatpaket European Green Deal tar sin utgångspunkt i dessa utmaningar och syftar till att visa vägen till hur en hållbar och rättvis omställning ska se ut. Rapporten berör alla sektorer exempelvis energibranschen, byggindustrin, tillverkningsindustrin, finansbranschen samt jordbruket och matproduktionen. Vi har tittat närmare på vad rapporten säger om just jordbruk och matproduktion.

När det gäller livsmedelsproduktionen lyfter European Gren Deal följande utmaningar som viktiga att adressera;

  • Förorening av vatten och jordar
  • Förlust av biologisk mångfald
  • Utsläpp av växthusgaser
  • Förlust av naturkapital
  • Ohälsosamma kostvanor och kostrelaterade sjukdomar
  • Matsvinn

I syfte att möta utmaningarna kommer europeiska kommissionen under våren 2020 att presentera en ny strategi som går under namnet ”Farm to Fork”. Tanken är att tillsammans med ett stort antal intressenter från hela livsmedelskedjan formulera en mer hållbar livsmedelspolicy. En särskilt intressant åtgärd som presenteras är att lantbrukare ska få ersättning för miljönyttor som kolinlagring, förebyggande åtgärder för näringsläckage och utsläppsminskningar.

Den europeiska kommissionen menar också att både European Green Deal och Farm to Fork ska främja hållbara jordbruksmetoder som ekologiskt jordbruk och agroforestry. Vidare påpekar de att den ekologiska jordbruksarealen i Europa behöver öka och att användningen av kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och antibiotika behöver minska.

Som plattform för alla aktörer på ekomarknaden ser Organic Sweden det som oerhört positivt att European Green Deal föreslår en strategi för att sprida ekologiska jordbruksmetoder i Europa. Den europeiska kommissionen har insett att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen för att möta klimatutmaningen, bidra till bördiga jordar och rent vatten, främja god djurvälfärd och den biologiska mångfalden.

Läs alla förslagen från europeiska kommissionen här.