Global färdplan ska stoppa insektskollapsen's image' Nyheter
Global färdplan ska stoppa insektskollapsen

Nu lanseras en global färdplan med åtgärder som på både kort och lång sikt ska främja artrikedomen av insekter och pollinerare. Det är ett 70-tal forskare som står bakom färdplanen som är ett svar på att den biologiska mångfalden och i synnerhet artrikedomen av värdefulla insekter är hotad. För att vända utvecklingen behöver vi bland annat fasa ut kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel från jordbruket.

Den biologiska mångfalden och särskilt artrikedomen av viktiga insikter är allvarligt hotad på grund av klimatförändringar, förlorade habitat, invasiva arter, föroreningar och det intensiva jordbruket. Ett växande antal vetenskapliga studier pekar i samma riktning. Den totala mängden insekter har minskat med i genomsnitt 2,5 procent per år de senaste 25 till 30 åren och en av huvudorsakerna är det intensiva jordbruket, enligt en forskningsstudie som publicerades i tidskriften Biological Conservation i februari förra året.

Även IPBES, FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, menar att läget för jordens ekosystem och den biologiska mångfalden är allvarligt. IPBES rapport som publicerades för snart ett år sedan visar att upp till en miljon arter riskerar att utrotas. Också i Sverige är den biologiska mångfalden hårt trängd. Siffror från Naturvårdsverket visar att endast 20 procent av våra naturtyper och 40 procent av våra arter mår bra. Vidare menar myndigheten att pollinering och andra ekosystemtjänster som är avgörande för vår matproduktion är hotade.

Med anledning av den här utvecklingen lanserar nu ett 70-tal forskare en global färdplan med åtgärder som på både kort och lång sikt ska främja artrikedomen av insekter och pollinerare. Några av de centrala åtgärderna är;

  • Kraftiga utsläppsminskningar av växthusgaser
  • Fasa ut kemiska bekämpningsmedel och minska användningen av konstgödsel
  • Främja ekologiska metoder
  • Insatser för att främja varierade jordbrukslandskap
  • Minska ljus-, vatten- och ljudföroreningar
  • Investering i forskning rörande de drivkrafter som hotar insekter
  • Utveckla ett globalt övervakningsprogram för viktiga arter

I färdplanen skriver forskarna att:

”implementeringen av den här färdplanen ska åtföljas av forskning som undersöker de olika åtgärdernas effektivitet. På så sätt kan vi under arbetets gång lära oss och säkerställa att åtgärderna verkligen bidrar till den förändring vi behöver. Vi måste agera nu.”

Bakom den globala färdplanen står framstående forskare från olika delar av världen; Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika. Några av de mer prominenta forskarna bakom dokumentet är den brittiska professorn Dave Goulson, känd för sina böcker om ekologi och pollinerare och Hans der Kroon från Radboud University i Nederländerna.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det samlade kunskapsläget visar att vi behöver genomgripande åtgärder på flera nivåer för att vända den negativa utvecklingen. När det kommer till matproduktionen är det ekologiska jordbruket en del av lösningen.

När ekologiska lantbrukare avstår från konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel gynnar de ekosystemen, den biologiska mångfalden och klimatet. På ekologiska gårdar är det i genomsnitt 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. Dessutom har ekologiska jordar en stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol bland annat tack vare vallodling i växtföljderna, användning av stallgödsel och odling av mellangrödor.

Läs mer om hur ekologiskt jordbruk bidrar till de globala hållbarhetsmålen: