Hur ekologiskt jordbruk stödjer de globala målen – #6 Rent vatten's image' Nyheter
Hur ekologiskt jordbruk stödjer de globala målen – #6 Rent vatten

Det är ”Global Goals Week” – en vecka som firar de Globala målen för hållbar utveckling. Vi tar tillfället i akt och berättar hur ekologisk produktion stödjer 6 av de 17 målen. Här kommer mål nummer 6.

#6 – Rent vatten
En av de största vinsterna med ekologiskt jordbruk är att det främjar rent vatten. Ekologiska lantbrukare använder nämligen inte några syntetiska bekämpningsmedel som kan sprida sig till sjöar, hav och vattendrag.


 Hur allvarligt är problemet?

Enligt Naturskyddsföreningen hittar det svenska miljöövervakningsprogrammet en rad olika bekämpningsmedelsrester i vårt yt- och grundvatten varje år. När Länsstyrelsen 2016 undersökte de grundvattentäkter där skånska kommuner hämtar sitt dricksvatten hittade man bekämpningsmedel i 22 av 27 grundvattentäkter. I några fall var halterna så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten.

Inom forskningen råder osäkerhet kring hur stora effekter de syntetiska bekämpningsmedlen har på ekosystemen i våra sjöar, hav och vattendrag på längre sikt. När det gäller Sveriges (och världens) mest använda bekämpningsmedel Roundup vet man att det verksamma ämnet glyfosat är direkt giftigt för vattenlevande organismer.

Det finns positiva exempel!

I Danmark beslutade regeringen 2017 att satsa 225 miljoner kronor för att öka den ekologiska produktionen och konsumtionen. Syftet var att gynna natur, djurvälfärd och hälsa men inte minst för att skydda grundvattnet. I Danmark arbetar även Økologisk Landsforening tillsammans med 26 kommuner för att öka omställningen till ekologiskt jordbruk. Lantbrukare som lägger om sin produktion får omställningsstöd, eftersom de bidrar till att skydda kommunernas grundvattentäkter.

München tampades under 1970- och 80-talet med försämrad dricksvattenkvalitet som ett resultat den ökade användningen av konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. Istället för att investera i vattenreningsteknik införde politikerna en ersättning och tekniskt stöd till lantbrukare som ställde om till ekologisk produktion. Lösningen visade sig både vara billigare och effektivare än investeringar i ny vattenrening.

Vill du veta mer om det ekologiska lantbrukets mervärden?
Besök följande hemsidor: KRAV, Ekologiska Lantbrukarna, EPOK – Centrum för ekologisk produktion och konsumtion, IFOAM Organics International, EkoWeb Sverige och Naturskyddsföreningen. Besök även Globala målen för vidare läsning om FN:s 17 mål för hållbar utveckling.