Ny rapport: cocktaileffekt kan göra kemikalier farligare's image' Nyheter
Ny rapport: cocktaileffekt kan göra kemikalier farligare

En stor del av maten vi äter innehåller spår av flera olika kemiska bekämpningsmedel.Det visar brittiska Soil Association och Pesticide Action Network i en ny rapport. När flera kemiska bekämpningsmedel används tillsammans kan den sammanlagda effekten på människor och miljö förvärras.

I det konventionella jordbruket används en blandning av kemikalier för att bekämpa ogräs, skadeinsekter och svampangrepp. Men kemikalierna sprider sig även till jorden, grundvattnet, sjöar, hav och vattendrag. Och när de olika ämnena blandas och interagerar kan de förvärra varandras farliga effekter. Det är detta som kallas cocktaileffekten.

”Hela 92 procent av apelsinerna, 87 procent av päronen och 64 procent av äpplena i stickproven hade bekämpningsmedelsrester.”

I syfte att belysa risken med cocktaileffekten har Soil Association – Storbritanniens motsvarighet till KRAV – tillsammans med intresseorganisationen Pesticide Action Network, tagit fram rapporten The Cocktail Effect. Rapporten visar att över en tredjedel av alla frukter och grönsaker som analyserades av den brittiska kontrollmyndigheten innehöll rester av mer än ett kemiskt bekämpningsmedel. Hela 92 procent av apelsinerna, 87 procent av päronen och 64 procent av äpplena i stickproven hade bekämpningsmedelsrester.

”Kemiska bekämpningsmedel är en av orsakerna till att världens insektsarter är på nedgång.”

Med utgångspunkt i flertalet vetenskapliga studier slår rapporten också fast att kemiska bekämpningsmedel är en av orsakerna till att världens insektsarter är på nedgång. Fjärilar, humlor, bin och andra pollinerare anses vara särskilt hotade – en utveckling som på sikt riskerar att hota den globala livsmedelsförsörjningen. 

Kemiska bekämpningsmedel i svenska grundvattentäkter.

Även Sveriges Livsmedelsverk hittar bekämpningsmedelsrester på maten i sina stickprovskontroller. Vid svenska provtagningar 2016 fann man bland annat klorpyrifos (som inte är godkänt för användning inom svenskt jordbruk) bland 39 procent av alla citrusfrukter. Klorpyrifos har i flera studier kopplats till ökad förekomst av utvecklingsstörningar och risk för lägre IQ hos barn.

Dessutom hittar det svenska miljöövervakningsprogrammet rester av en rad olika bekämpningsmedel i vårt yt- och grundvatten varje år. När Länsstyrelsen 2016 undersökte de skånska grundvattentäkterna som regionen hämtar sitt dricksvatten från hittade man bekämpningsmedel i 22 av 27 grundvattentäkter. I några fall var halterna så höga att vattnet bedömdes som otjänligt som dricksvatten.

Jordbruket behöver minska sitt beroende av kemiska bekämpningsmedel

Trots den växande kunskapen kring de negativa effekter som kemiska bekämpningsmedel kan medföra när de kombineras med varandra bedömer man ändå varje ämne för sig. För att komma tillrätta med problemet behöver man ta hänsyn till cocktaileffekten och ta ett helhetsgrepp om den mängd kemikalier vi exponeras för. Dessutom behöver vi säkerställa att jordbruket som helhet minskar sin användning av kemiska bekämpningsmedel.


Ladda ner rapporten här: The Cocktail Effect

Vidare läsning:
Bekämpningsmedel i Skånska grundvatten 2016
Skulle skydda maten – var farligt nervgift
Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2016