Ny rapport: Ekologiskt jordbruk bidrar till åtta av FN:s globala mål's image' Nyheter
Ny rapport: Ekologiskt jordbruk bidrar till åtta av FN:s globala mål

I dag, på fyraårsdagen för de globala målen, lanseras rapporten Organic agriculture and the sustainable development goals. Rapporten visar att det ekologiska jordbruket bidrar till 8 av de 17 globala målen, inklusive några av de mest centrala målen som att bekämpa klimatförändringar, skydda den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.

– Rapporten bekräftar att det ekologiska jordbruket är en del av lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför. Tillsammans med andra eko-organisationer runt om i världen kommer vi att använda rapporten för att sprida kunskap om de möjligheter som en ökad omställning till ekologiskt innebär, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

Rapporten visar att: 

  • ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent högre artrikedom av växter och pollinerare. En tredjedel av all mat vi äter kommer från grödor som måste pollineras.
  • det ekologiska jordbruket reducerar sitt negativa avtryck på klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel. Globalt står produktionen av konstgödsel för hela 10 procent av jordbrukets växthusgasutsläpp.
  • ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol bland annat tack vare vallodling i växtföljderna, användning av stallgödsel och odling av mellangrödor.
  • ekologiska kretsloppsmetoder kan kraftigt minska näringsläckaget och därigenom risken för övergödning och döda havsbottnar.
  • ekologiska lantbrukare bidrar till att skydda yt- och grundvattnet eftersom de inte använder naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel.

Studien kompletteras med exempel på ekologiska lantbruksföretag från hela världen som ligger i framkant, däribland fyra svenska ekologiska gårdar; Biskophagens Odlingar i Skåne, Yttereneby Gård i Södermanland, samt Hagby Gård och Hånsta Östergärde i Uppland.

– Vi har många duktiga ekobönder i Sverige! Hela 20 procent av jordbruksmarken i Sverige är i ekologisk produktion. Det bidrar mycket till de fina siffror för klimat och miljö som svenskt lantbruk som helhet kan visa upp, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.


Om rapporten:

Bakom rapporten står IFOAM Organics International – den globala paraplyorganisationen för ekologiskt jordbruk – och det holländska företaget Eosta, som givit University of Twente i uppdrag att analysera över 50 forskningsartiklar och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO.

Ladda ner och läs rapporten här:  Organic agriculture and the sustainable development goals