Ny undersökning: Framtidstro bland svenska ekobönder's image' Nyheter
Ny undersökning: Framtidstro bland svenska ekobönder

Ekologiska Lantbruksbarometern är den första större undersökning som genomförs med fokus på de ekologiska lantbrukarna i Sverige.

Det är Sifo som intervjuat 600 svenska ekobönder om deras syn på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande. Undersökningen är utformad av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden på uppdrag av Jordbruksverket.

Hälften av de ekologiska lantbrukarna ser positivt på lönsamheten i sina företag. Det är en betydligt större andel än i lantbruket som helhet. I den mätning som görs för hela det svenska lantbruket på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna ser 34 procent av lantbrukarna positivt på sin lönsamhet*.

– Ekologiska Lantbruksbarometern visar att det går att få ekonomi i mervärdeskoncept med högre ambitioner på miljö- och djurvälfärdsområdet. Samtidigt är lönsamhet inget som kommer av sig självt. Lönsamhet är också det som flest anger som utmaning för fortsatt utveckling, säger Sofia Sollén-Norrlin på Ekologiska Lantbrukarna.

Det är sex av tio ekolantbrukare som upplever att de har ganska eller mycket stor nytta av eko- och KRAV-certifierigen för lönsamhet och utveckling. Mest nytta av certifieringen upplever större mjölk- och spannmålsproducenter, minst nytta de mindre gårdarna och de med nöt- och lammproduktion. En tredjedel av ekobönderna uppger att de planerar att göra väsentliga investeringar de kommande tre åren.

Majoriteten av ekobönderna (63%) tror att förädlingsindustrin kommer fortsätta vara den viktigaste försäljningskanalen inom 5-10 år. Fler än var fjärde ekobonde tror på ökad direktförsäljning via gårdsbutiker, REKO-ringar och Bondens marknad. Däremot är det endast 18 procent som tror att exporten får betydelse för deras verksamhet.

– Bland mjölk- och spannmålsbönderna finns det ett upparbetat exportarbete i förädlingsled. Fler samordnade insatser krävs för att främja exporten av ekologiska råvaror från hela lantbruket. Exporten kan bidra till en långsiktig avsättning samt stimulera ökad produktion och produktutveckling vilket också gynnar hemmamarknaden, säger Charlotte Bladh André på Organic Sweden.

——————————————————————————————————————————

Läs Ekologiska Lantbruksbarometern i sin helhet, rapporten finns bifogad som pdf.