Ny översiktsstudie bekräftar miljövinsterna med ekologiskt's image' Nyheter
Ny översiktsstudie bekräftar miljövinsterna med ekologiskt

Det ekologiska lantbruket levererar flera miljönyttor som ökad biologisk mångfald, rent vatten och bördiga jordar. Det slås fast i en ny rapport där forskare vid Thünen Institute analyserat resultaten från 528 studier som jämfört ekologiskt och konventionellt jordbruk.

Biologisk mångfald

På ekologiska gårdar är det 86 procent högre artrikedom av växter och 49 procent större mångfald av djur och insekter.

Rent vatten
Tack vare den mycket begränsade användningen av bekämpningsmedel i ekologiskt lantbruk skyddas yt- och grundvattnet.

Bördiga jordar
Det är mer biomassa i jorden och fler maskar i marken i det ekologiska lantbruket, vilket bidrar till högre markbördighet.

Djurvälfärd
Av de studier som ingick i rapporten var det bara ett fåtal som tog hänsyn till djurvälfärdsaspekter i vid bemärkelse, men dessa visar att ekologisk djurhållning främjar djurens naturliga beteende och välmående.

Klimat
Utsläppen av växthusgaser är lägre från jordar där det bedrevs ekologiskt lantbruk, men när utsläppen justeras efter skördenivåer hamnar ekologiskt och konventionellt på ungefär samma nivå.  Rapporten visar dock att det ekologiska lantbrukets varierade växtföljd gör det bättre klimatanpassat.

Kortfattat kan vi konstatera att resultaten från Thünen Institute-rapporten bekräftar att det ekologiska lantbruket bidrar med en rad miljönyttor och dessutom har flera fördelar när det gäller klimatanpassning.

Vi välkomnar den här typen av forskning som väger in flera olika perspektiv och faktorer. Det är först när vi ser till helheten som vi på riktigt kan ha ett konstruktivt samtal om hur morgondagens hållbara jordbruk ska se ut.