Nyckelinsikter från rapporten ”Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige”'s image' Nyheter
Nyckelinsikter från rapporten ”Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige”

Hur ska den ekologiska produktionen utvecklas för att spela en betydande roll i framtidens hållbara livsmedelssystem? 

Det är den centrala frågan i EPOKs rapport, “Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige – Reflektioner från dialogsamtal”.

Rapporten bygger på en serie dialogsamtal som EPOK genomförde under 2016 och 2017 med ett antal olika aktörer inom det ekologiska lantbruket. Bland deltagarna fanns producenter, rådgivare, förädlare, myndigheter, forskare, certifieringsorgan och miljöorganisationer. De olika aktörerna fick i uppgift att öppet prata om utmaningar inom ekologiskt lantbruk i Sverige liksom om IFOAMs framtidsvision “Organic 3.0”.

Enligt EPOK syftar “Organic 3.0” till att ”möjliggöra en spridning av verkligt hållbara jordbrukssystem och marknader, baserade på ekologiska principer och som genomsyras av en kultur av innovation, av gradvisa förbättringar mot bästa praxis, av transparens och förtroende, av inkluderande samarbeten, av holistiska system, och prissättning som motsvarar varans sanna värde”.

Målsättningen med “Organic 3.0” är också att öka den ekologiska produktionens storlek, öka omställningstakten så att den matchar efterfrågan, samt att förbättra nuvarande certifieringssystem.

Några av de centrala ämnen som togs upp under dialogsamtalen var;

  • Framtidens mångfunktionella produktionssystem
  • Cirkulära system – kretslopp av växtnäring
  • Ny teknik
  • Ökad omställning
  • Morgondagens producenter och marknader
  • Styrmedel för ett hållbart jordbruk

Därtill diskuterades nya och alternativa marknader, till exempel att på olika sätt minska avståndet mellan producent och konsument genom digitala lösningar. Ett exempel som rapporten belyser är hur näthandeln i Holland gynnat det ekologiska segmentet. Anledningen anses vara den mer jämlika exponeringen som ekologiska produkter får online jämfört med i fysiska butiker där konventionella varor dominerar. En alternativ marknadsform som också fördes på tal var Reko-ringar där producenter annonserar utbud och pris i en sluten Facebookgrupp där konsumenter också kan lägga beställningar och därefter hämta upp sina varor vid nästa försäljningstillfälle.

Avslutningsvis resonerar rapportförfattarna kring utmaningen med att kommunicera hållbarhet i livsmedelsbranschen samt kring komplexiteten i livsmedelssystemet i stort. Mer specifikt lyfter författarna att deltagarna i dialogsamtalen ansåg att det fanns ett behov att förstärka kopplingen mellan konsumtion och produktion för att belysa fördelarna med ekologiskt. Detta är en kommunikativ utmaning som även Organic Sweden gärna tar oss an tillsammans med våra medlemmar.

Läs rapporten i sin helhet här: Nästa steg för ekologiskt lantbruk i Sverige – Reflektioner från dialogsamtal.