Så bidrar ekologiskt jordbruk till FN:s globala mål's image' Nyheter
Så bidrar ekologiskt jordbruk till FN:s globala mål

För tre år sedan antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 som består av 17 globala mål för hållbar utveckling. I arbetet med att nå de globala målen kommer frågan kring hur vi ska bruka jorden vara central.


I den här artikeln lyfter vi fram hur ekologiskt jordbruk bidrar till 6 av de 17 målen.

#3 – Hälsa och Välbefinnande

Ett sätt att främja hälsa hos både människor, djur och natur är att inte använda syntetiska bekämpningsmedel. Ekologiska lantbrukare arbetar för att bland annat en mångfald av grödor, växtföljd och gynnande av nyttodjur ska hjälpa till att hålla ogräs och skadegörare borta. Ekologiska lantbruk använder moderna maskiner, men rensar också en del ogräs manuellt. De kan även använda medel som såpa, rapsolja och bakterier för att få bukt med bladlöss och andra skadegörare utan naturfrämmande bekämpningsmedel.

Inte bara ekologiska råvaror utan också förädlade ekologiska livsmedel ska vara producerade på ett så hälsosamt sätt som möjligt. Därför tillåts endast ett 50-tal naturegna tillsatser (till exempelvis salt, bakpulver och äppelsyra) av de över 300 E-nummer som är godkända inom EU. Det betyder bland annat att ekologisk mat och dryck inte har syntetiska färgämnen, smakämnen och sötningsmedel, transfetter och smakförstärkare som glutamat på innehållsförteckningen.

#6 – Rent vatten

En av de största vinsterna med ekologiskt jordbruk är att det främjar rent vatten. Ekologiska lantbrukare använder nämligen inte några syntetiska bekämpningsmedel som kan sprida sig till sjöar, hav och vattendrag.

Det svenska miljöövervakningsprogrammet hittar rester av en rad olika bekämpningsmedel i vårt yt- och grundvatten varje år. När Länsstyrelsen 2016 undersökte de grundvattentäkter där skånska kommuner hämtar sitt dricksvatten hittade man bekämpningsmedel i 22 av 27 grundvattentäkter. I några fall var halterna så höga att vattnet var otjänligt som dricksvatten.

#8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ekologiskt jordbruk förbättrar lantbrukarnas arbetsmiljö eftersom de slipper utsättas för syntetiska bekämpningsmedel. Väljer du ekologiskt och KRAV-märkt påverkar du därmed hur andra har det på jobbet.

Förutom bättre arbetsmiljö för lantbrukare kan en ökad omställning mot ekologiskt stimulera jobbtillväxten och lönsamheten i svenskt lantbruk. Det visar bland annat LRFs rapport Sverige som eko-land – analys av ekologiskt lantbruk i Sverige. Rapportens slutsatser bygger på forskarna Lars Jonassons och Ulrik Lovangs kalkyler och datamodelleringar.

#12 – Hållbar konsumtion och produktion

Det ekologiska jordbruket vilar på en cirkulär affärsmodell där det enskilda lantbruket strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt vara självförsörjande på gödsel och foder istället för att vara beroende av energikrävande insatsvaror som konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel. Detta för även med sig en rad miljönyttor i form av ökad biologisk mångfald, rent vatten samt bördiga och resilienta jordar.

En ökad produktion av ekologisk mat möjliggör att fler konsumenter kan göra hållbara matval i butik och därigenom bidra till både miljö- och samhällsnytta.

#13 – Bekämpa klimatförändringarna

Det ekologiska jordbruket är mer resilient – motståndskraftigt mot klimatförändringar – eftersom jordarna har högre mullhalt och större artrikedom. Jordar med högre mullhalt har en bättre vattenhållande förmåga vilket i sin tur gör att de klarar perioder av torka bättre. Den höga andelen flerårig vall i de flesta ekologiska lantbruk är en åtgärd som både ökar jordens mullhalt och utgör en viktig kolsänka som minskar växthusgasen koldioxid.

Genom att avstå från användning konstgödsel som är energikrävande att producera och ofta kräver långa transporter minskar ekologiska gårdar utsläppen av växthusgaser (kväveoxid i synnerhet).

#15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Artrikedomen av växter, humlor, bin och andra viktiga insekter är upp till 50 procent högre på ekologiska gårdar enligt en studie publicerad i Journal of Applied Ecology där forskare från EPOK / SLU och University of Oxford analyserat studier från de senaste 30 åren. Mer varierad odling och att inte använda syntetiska bekämpningsmedel är åtgärder i det ekologiska lantbruket som gynnar mångfalden av fåglar, grodor med mera på och runt åkermarken och även organismer i jorden som har stor betydelse för de så kallade ekosystemtjänsterna. På så sätt är det ekologiska lantbruk ett viktigt redskap i arbetet med att bevara den biologiska mångfalden och stärka jordbrukets motståndskraft.


 Källor och vidare läsning:

–  KRAV: Tillsatser
– KRAV: Renare vatten med ekologisk produktion
– KRAV: KRAV & Klimatet  

– Länsstyrelsen Skåne: Bekämpningsmedel i Skånska grundvatten 2016

– SVT: Ogräsgift över gränsvärden i kommunalt dricksvatten

– IFOAM Organics International: How Organic Agriculture Helps Mitigate Climate Change 

– EPOK – SLU: Ekologisk odling gynnar biologisk mångfald 

– EPOK – SLU: Ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre

– EPOK – SLU: Ekologisk produktion med minskad klimatpåverkan

– LRF: Sverige som eko-land – analys av ekologiskt lantbruk i Sverige

– LRF: Högre lönsamhet med ekologisk produktion