Välkomna satsningar på ekologiskt från regeringen's image' Nyheter
Välkomna satsningar på ekologiskt från regeringen

Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna och KRAV välkomnar de fortsatta satsningarna på ekologiskt i Sverige. Regeringen meddelade i dag att Jordbruksverket tillförs 25 miljoner kronor per år 2021–2023 för fortsatt arbete med samordningsfunktionen för ekologiska livsmedel som en del av livsmedelsstrategin. På så sätt tillförs nu medel för fortsatt arbete för att nå ekomålen som är satta till 2030.

– Det finns en stor konsumentgrupp som väljer ekologiskt, men som också vill att maten ska vara svensk. Med dessa satsningar kan vi fortsätta stärka konkurrenskraften hos svenska ekologiska lantbrukare och livsmedelsföretag gentemot den importerade maten, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.
 –

– För svenska ekobönder betyder det här att mer kan göras samlat för att efterfrågan och priserna till bonden för ekomaten ska öka, så att ekomålen kan nås i balans med marknaden, säger Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Under de senaste åren har ekologiskt jordbruk lyfts fram i allt fler sammanhang som verktyg för hållbar livsmedelsproduktion. I flera rapporter från FN:s institutioner som FAO, IPBES och IPCC framhålls de ekologiska lantbrukarnas metoder som exempel på hållbart jordbruk. I EU:s strategier “Farm to Fork” liksom ”EU 2030 Biodiversity Strategy” finns ambitiösa mål till 2030 med bäring på ekologisk produktion. Bland annat målet 25 procent ekologisk jordbruksmark inom EU till 2030.

Den svenska regeringen har också satt ambitiösa ekomål till 2030 och satsar nu också medel för att dessa mål ska nås. Det är viktigt inte minst utifrån följande perspektiv:

  • Ekologiskt är ett verktyg för att nå flera av våra svenska miljömål liksom FN:s globala hållbarhetsmål.
  • Ekologiskt och KRAV-märkt är etablerade marknadskoncept som starkt bidrar till både lönsamhet och konkurrenskraft.
  • Den ekologiska produktionen är också mindre sårbar, vilket blivit en viktig fråga när Sveriges självförsörjande förmåga diskuteras i Corona-krisens spår.

För branschen är satsningen ett viktigt kvitto på att ekologiskt ses som en central del av lösningen på samhällets utmaningar inom hållbarhet.

– Vi är glada för att man i den nyligen lagda budgeten har prioriterat ekologiskt, som är ett viktigt medel för att driva hållbar utveckling inom livsmedelssektorn, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.